Den Danske Steptest

Den Danske Steptest er en nem og hurtig konditest, som specielt er god i situationer hvor et større antal personer skal testes.

Testen er en gradvist stigende arbejdstest, hvor der anvendes en 20-35 cm bænk til opstigninger med et tempo der gives fra et computerprogram. Ved testens start er tempoet så langsomt at der skal trædes op på bænken hvert 5. sekund. Tempoet øges gradvist og det gælder om at følge rytmen så længe som muligt. Sluttiden omsættes et kondital.

Instruktion:
1. Forevis stepsekvensen som skal udføres ved højre-venste kommandoerne (se computeranimationen i programmet)
2. Der skal trædes helt op til strakt ben (strakt knæ) hver gang - vigtigt!
3. Lad testpersonen øve stepsekvensen i et roligt tempo, indtil sekvensen er automatiseret. Hvis dette ikke kan indlæres på relativ kort tid vil testens resultat ikke være validt.
4. Start programmet
5.
Hvis der laves en ”fejl”, men man straks efter er i stand til at komme ind i rytmen igen fortsættes testen.
6. Typiske kommentarer undervejs vil være: ”Fang rytmen igen”, ”Op til strakt ben” og ”Hele foden ind”
7. Testen er slut når rytmen ikke længere kan følges (4 opstigninger i træk har været bagefter)
8. Sluttiden omsættes til et kondital

 

Kondital
ml/kg/min
VO2max
l/min
00.0
00.0
0:00
Køn
Alder
År
Vægt
kg
Stephøjde
cm
25

 

Guidelines for valg af stephøjde:

20 cm: Meget svage personer, evt. ældre med bevægeapparatsproblemer.
25 cm: Konditionssvage personer, evt. ældre, typiske ”Motion på recept”-patienter.
30 cm: Raske kvinder, børn
35 cm: Raske mænd, meget veltrænede kvinder

Såfremt der ikke opstår koordinationsproblemer, giver testen giver et rimeligt estimat af kredsløbskapaciteten op til kondital på ca. 60 ml/kg/min, hvilket svarer til den maksimale testtid på 6 minutter på en 35 cm bænk.

Baggrund:

Det underliggende princip i steptesten er, at der udføres et gradvist stigende arbejde indtil testpersonen ikke længere kan følge arbejdskravet. Da nyttevirkningen ved et givent steparbejde er rimeligt ens for forskellige personer, kan iltkravet på et givet punkt i testen estimeres med rimelig nøjagtighed.

Da steparbejdet involverer en koordinationsmæssig udfordring, der bliver vanskelig at honorere på det tidspunkt hvor lokal muskeltræthed akkumuleres, vil testen typisk afbrydes ved en belastning der ligger et stykke under personens maksimale iltoptagelse. Testen er derfor ikke en maksimaltest i konventionel forstand, men en præstationsbegrænset submaksimal test.

Som udgangspunkt blev der anvendt følgende teoretiske sammenhæng mellem kondital og maksimalt steparbejde:

Totalt_arbejde = Kropsvægt * tyngdeaccelerationen * StepHøjde * StepFrekvens / Nyttevirkning
VO2max = (Totalt_arbejde / IltensEnergetiskeVærdi) / SlutIntensitet + HvileIltoptagelse
Kondital = VO2max / Kropsvægt

Formlerne ovenfor illustrerer blot den principielle sammenhæng. Ved numerisk anvendelse af princippet indgår konstanter til omregning mellem de forskellige enheder.

Den maksimale testtid blev valgt til at være 6 minutter. Dette af hensyn til at have en overkommelig testtid, som samtidig er lang nok til at kredsløbet gradvist kan nå at tilpasse sig arbejdskravet. For at kunne teste personer med meget forskellig kapacitet, fungerer testen med forskellige stephøjder, således at personer i god form kan testes på en højere stepbænk. Progressionen i testen blev udviklet gennem adskillige afprøvninger på forskellige testpersoner, for at nå frem til et forløb, så det anaerobe energibidrag først accelereres på det tidspunkt, hvor det aerobe bidrag nærmer sig maksimal kapacitet. Hastigheden af den standardiserede opstigningssekvens styres af højre-venstre kommandoer fra enten et computerprogram eller en lydfil. (For yderligere beskrivelse af testens gennemførelse, se bilaget sidst i rapporten.)

Efter at selve principperne for testens gennemførelse var etableret, blev testen initielt gennemført af 41 forsøgspersoner, som også gennemførte en maksimal cykeltest. Ved regressionanalyse på data fra cykeltest og steptest blev en formel etableret til at estimere konditionstal ud fra testtid, stephøjde og personvægt ved steptesten. Denne formel blev herefter valideret på et større antal forsøgspersoner med forskellig køn, alder og kondition.

I forhold til en maksimal cykeltest gave sammenligning på 147 personer en R^2 på 0,77.

Referencer:

Udvikling af ny steptest. Zacho & Bloomquist. CMRC 2005

Aadahl M, Zacho M, Linneberg A, Thuesen BH and Jørgensen T. Comparison of the Danish Steptest and the Wattmax test for estimation of maximal oxygen uptake. The Health2008 Study. European Journal of Preventive Cardiology 2012.